Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /classes/Stat.php on line 7
muzyka.mysliwska.pl
Polski Związek Łowiecki powrót na stronę główną
XVII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
XIII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej


Regulamin ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich
 1. Występy konkursowe
  1. Do konkursu mogą przystąpić tylko wykonawcy, którzy zgłosili swój udział w ustalonym terminie na „Karcie zgłoszenia udziału” przesłanej do sekretariatu komitetu organizacyjnego. W przypadku nieterminowego zgłoszenia organizator konkursu może odmówić przyjęcia zgłoszenia udziału w konkursie.
  2. W konkursie mogą wziąć udział tylko muzycy amatorzy. Za muzyka amatora uważa się sygnalistę myśliwskiego, który zawodowo nie jest związany z muzyką i jej uprawianie nie stanowi jego formy utrzymania. Muzykami amatorami są również uczniowie podstawowych i średnich szkół muzycznych, z wyłączeniem absolwentów średnich szkół muzycznych w klasach instrumentów dętych blaszanych. W występach konkursowych w kategorii zespołowej dopuszcza się możliwość udziału studentów i absolwentów wyższych uczelni muzycznych pod warunkiem, że nie pobierają i nie pobierali nauki gry w klasach instrumentów dętych blaszanych.
  3. Każdy sygnalista może w czasie konkursu wystąpić tylko jeden raz i tylko w jednej klasie sygnałów myśliwskich kategorii solowej.
   Każdy sygnalista, z wyjątkiem kierownika muzycznego, może w czasie konkursu wystąpić tylko jeden raz i tylko w jednej klasie sygnałów myśliwskich kategorii zespołowej.
   Sygnalista występujący w kilku zespołach jako kierownik muzyczny pełni te rolę w każdym z nich.
   Pozostałe występy odbywają się w klasyfikacji pozakonkursowej.
  4. W trakcie występu nie wolno korzystać z nut i nie wolno dyrygować zespołem.
  5. Podczas występu należy grać sygnały myśliwskie zgodnie z obowiązującym zapisem nutowym zatwierdzonym i ogłoszonym w Polskim Związku Łowieckim (wg zbioru „Sygnały myśliwskie” wydanego przez „Łowiec Polski” w 2001 roku, praca zbiorowa pod red. Macieja Strawy – zaakceptowana przez Komisję Muzyczną Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ i zatwierdzona uchwałą nr 14 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 10.04.2001 r.). W kategorii solistów wykonuje się I głos Pless. Przy zespołowym wykonywaniu sygnałów myśliwskich napisanych wielogłosowo powinny być grane wszystkie głosy. Głos zapisany w partyturze utworu może zostać pominięty jedynie w przypadku braku odpowiedniej liczby lub rodzaju instrumentów w zespole.
  6. Wykonawcy powinni być ubrani w stylu myśliwskim, leśnym, jeździeckim lub historycznym. W zespole należy nosić jednolity ubiór. Myśliwi i leśnicy mogą nosić umundurowanie organizacyjne, nawet jeżeli różni się ono kolorystycznie i pod względem kroju od umundurowania pozostałych członków zespołu. Mundury organizacyjne muszą być zgodne z regulaminami wewnętrznymi danej organizacji dotyczącymi umundurowania. Nakrycie głowy jest obowiązkowe.
  7. Prezentacja odbywa się na stojąco w lekkim rozkroku. Róg Pless trzyma się w prawej ręce, odchylonej od tułowia, czarą głosową skierowaną do góry (w prawo skos). Lewa ręka spoczywa na biodrze, palce powinny być zwarte. Róg Par force trzyma się obiema rękami, lewą - poniżej zbiegu rurki ustnikowej ze zwojem instrumentu, zaś prawą – w okolicach czary głosowej skierowanej w dół. Dopuszczalne jest odwrotne trzymanie rogów (w drugą stronę). Przykładanie i odkładanie rogu do i od ust powinno odbywać się jednocześnie przez wszystkich członków zespołu.
  8. Kolejność występu poszczególnych solistów i zespołów ustalana jest losowo przed rozpoczęciem konkursu.

 2. Podział na kategorie i klasy
  1. Kategoria solowa (indywidualna):
   1. Przesłuchania konkursowe odbywają się w klasach: D, C, B, A.
   2. Prowadzona jest klasyfikacja: ogólna, konkursowa (regionalna) i pozakonkursowa (pozaregionalna); (ew. dodatkowa, np. myśliwych – członków PZŁ, leśników – pracowników Lasów Państwowych, seniorów – powyżej 50 roku życia).
  2. Kategoria zespołowa:
   1. Przesłuchania konkursowe odbywają się w klasach: D, C, B, A, G.
   2. Prowadzona jest klasyfikacja ogólna, konkursowa (regionalna) i pozakonkursowa (pozaregionalna); (ew. dodatkowa, np. rodzinna).
  3. Opis klas konkursowych.
   • Klasa D - dla dzieci w wieku do 12 lat. Kategoria solowa i zespołowa. Dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B. Obowiązują dwa sygnały dowolnie wybrane z klasyfikacji konkursowej. Minimalna liczebność zespołu wynosi 2 sygnalistów. Dziecko może wystąpić w klasie C, B, A, G za zgodą rodziców lub opiekunów. Należy o tym powiadomić w zgłoszeniu.
   • Klasa C - kategoria solowa i zespołowa. Dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B. Obowiązuje jeden wylosowany zestaw trzech sygnałów z klasy C. Minimalna liczebność zespołu wynosi 2 sygnalistów.
   • Klasa B - kategoria solowa i zespołowa. Dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B. Obowiązuje jeden wylosowany zestaw trzech sygnałów z klasy B. Minimalna liczebność zespołu wynosi 3 sygnalistów.
   • Klasa A - kategoria solowa i zespołowa. W kategorii solowej dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B. W kategorii zespołowej dozwolone są tylko rogi Pless in B. Obowiązuje jeden wylosowany zestaw trzech sygnałów z klasy A. Minimalna liczebność zespołu wynosi 4 sygnalistów, natomiast w przypadku konkurowania o „Róg Wojskiego” - 6 sygnalistów.
   • Kasa G - tylko kategoria zespołowa. Dozwolone są rogi Pless in B i rogi Par force in B, przy czym rogi Plessa in B powinny dominować w stosunku do rogów Par force in B jak 2 : 1, lecz nie więcej niż 3 : 1. Obowiązuje jeden wylosowany zestaw trzech sygnałów z klasy G. Minimalna liczebność zespołu wynosi 6 sygnalistów.
  4. W poszczególnych klasach obowiązują sygnały myśliwskie wg klasyfikacji konkursowej KSM PZŁ. W każdej klasie utworzono 5 zestawów konkursowych po 3 sygnały. Jeden z tych zestawów zostaje wylosowany przed konkursem. Wylosowany zestaw powinien być prezentowany w odpowiedniej kolejności sygnałów. Jury może zmniejszyć ilość wykonywanych sygnałów do dwóch.
  5. Zespoły, które nie spełniają wymagań regulaminowych, mogą zostać dopuszczone do występu w klasyfikacji pozakonkursowej. Goście z Zagranicy biorą udział na tych samych warunkach co Polacy, oceniani są jednak osobno w klasyfikacji pozakonkursowej.

 3. Nagroda Główna
  1. Nagroda „Róg Wojskiego” jest główną nagrodą konkursu ogólnopolskiego ufundowaną i wręczaną przez Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej.
  2. „Róg Wojskiego” jest nagrodą przechodnią dla najlepszego polskiego zespołu. Zespół ten złożony z co najmniej 6 sygnalistów wyłaniany jest w klasyfikacji konkursowej Grand Prix z klas mistrzowskich A lub G na podstawie największej liczby punktów.

 4. Ocena Jury
  1. Organizator konkursu powołuje jury, które ocenia wykonanie sygnałów i utworów muzycznych. W jego skład wchodzi minimum trzech jurorów, w tym co najmniej dwóch jurorów z Kolegium Jurorów KSM PZŁ, nominowanych przez ZG PZŁ. Przewodniczącym jury jest jeden z jurorów nominowanych, który kieruje przebiegiem występów konkursowych, nadzoruje ich prawidłowość i rozstrzyga kwestie sporne. W sprawach spornych przewodniczący może naradzać się z pozostałymi jurorami, ale jego decyzja jest ostateczna.
  2. Każdy z jurorów ocenia zaprezentowane sygnały samodzielnie wg następujących kryteriów:
   1. Wygląd zewnętrzny, prezentacja wykonawcy 0 - 10 pkt. za cały występ
   2. Zgodność wykonania z zapisem nutowym 0 - 10 pkt. za jeden sygnał
   3. Technika zadęcia, brzmienie dźwięków 0 - 10 pkt. za jeden sygnał
   4. Wrażenie muzyczne 0 - 10 pkt. za jeden sygnał
  3. Każdy z jurorów wypełnia arkusz oceny konkursowej, wpisując punkty i zaznaczając błędy wykonawcze na nutach.
  4. Jeżeli w jury zasiadają cztery osoby, wówczas najniższe oceny w poszczególnych kryteriach odrzucane są w ostatecznej punktacji. Jeżeli w jury zasiada pięć osób, wówczas skrajne oceny, najniższe i najwyższe, w poszczególnych kryteriach odrzucane są w ostatecznej punktacji.
  5. W celu uniknięcia miejsc ex aequo, przy tej samej ogólnej liczbie punktów uzyskanych przez uczestników konkursu, wprowadza się zasadę uszeregowania zajętych miejsc na podstawie większej liczby punktów, a następnie większej liczby wyższych ocen przyznanych za poszczególne kryteria konkursowe w następującej kolejności:
   1. zgodność wykonania z zapisem nutowym,
   2. technika zadęcia, brzmienie dźwięków,
   3. wykonanie artystyczne,
   4. wygląd zewnętrzny, prezentacja wykonawcy.

 5. Wyróżnienie za udział i osiągnięte wyniki
  1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy i w miarę możliwości odznaki konkursowe:
   1. w klasie C i D - brązowe
   2. w klasie B - srebrne
   3. w klasie A i G - złote
  2. Każdy solista otrzymuje odznakę konkursową w odpowiednim kolorze na pasek do rogu myśliwskiego. Natomiast członek zespołu, który nie wystąpił solowo, otrzymuje odznakę konkursową w odpowiednim kolorze na spince do kapelusza .

 6. Eliminacje
  1. Na Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” obowiązują eliminacje. Uczestnicy konkursu ogólnopolskiego wyłaniani są na konkursach regionalnych. Na terenie każdego województwa odbywa się konkurs regionalny, który kwalifikuje uczestników ze swojego województwa na konkurs ogólnopolski w następnym roku.
  2. Obowiązuje ścisła regionalizacja zależna od miejsca zameldowania na pobyt stały sygnalisty-solisty i miejsca siedziby zespołu w dniu konkursu. Uczestnicy z macierzystego województwa klasyfikowani są w klasyfikacji ogólnej i konkursowej (regionalnej), natomiast uczestnicy spoza regionu tylko w klasyfikacji ogólnej.
  3. Uczestnik zakwalifikowany do konkursu ogólnopolskiego występuje w nim w tej samej klasie co na konkursie regionalnym w roku poprzednim.
  4. Liczba uczestników zakwalifikowanych na konkursie regionalnym do konkursu ogólnopolskiego jest proporcjonalna do liczby sygnalistów myśliwskich w województwie i zależy od liczby członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ w danym województwie.
  5. Zarząd KSM PZŁ co roku przed rozpoczęciem konkursów określi w formie uchwały limity uczestników z poszczególnych województw na konkurs ogólnopolski.
  6. Ponadto ustala się dodatkowe limity uczestników indywidualnych na Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”:
   1. Dotychczasowi indywidualni mistrzowie Polski (laureaci 1. miejsca w klasie A w konkursie ogólnopolskim), począwszy od 1996 roku.
   2. Laureaci 1. miejsca w klasie B i C, na konkursie ogólnopolskim w minionym roku.
   3. Sygnaliści w wieku 13 lat, którzy w minionym roku występowali w klasie D.
  7. Laureaci 1. miejsca w klasie C i B w kategorii solowej na konkursie ogólnopolskim, w następnych latach występują w wyższych klasach konkursowych.
  8. Warunkiem zakwalifikowania uczestników z poszczególnych województw na konkurs ogólnopolski jest ich udział w konkursie regionalnym w roku poprzednim udokumentowany w „Sprawozdaniu z konkursu”. „Sprawozdanie z konkursu”, wraz z pełną listą wyników i arkuszami oceny konkursowej podpisane przez przewodniczącego komitetu organizacyjnego i członków jury przesyła organizator konkursu do sekretariatu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ w ciągu miesiąca od czasu odbycia konkursu.
  9. Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie eliminacji wojewódzkich i kwalifikowanie uczestników na konkurs ogólnopolski jest wojewódzki koordynator sygnalistyki myśliwskiej powołany przez zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.
  10. Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ na wniosek przewodniczącego komitetu organizacyjnego konkursu „O Róg Wojskiego” może zwiększyć limit uczestników wyłącznie z województwa, w którym odbywa się konkurs ogólnopolski.

Regulamin Konkursu Muzyki Myśliwskiej
 1. Konkurs organizowany jest tylko w kategorii zespołowej z podziałem na cztery klasy: MB, MEs, MD i MSH. Minimalna liczba członków zespołów wynosi 3 osoby, z wyjątkiem klasy MSH, w której dopuszcza się 2 osoby.
 2. Obowiązują trzy utwory o tematyce myśliwskiej nie przekraczające łącznie 7 minut. W repertuarze nie wolno zamieszczać sygnałów myśliwskich zawartych w zbiorze, o którym mowa w punkcie I.5 „Regulaminu ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich”. Wykonawcy grają lub śpiewają muzykę na żywo, bez użycia jakichkolwiek odtwarzaczy. Organizator konkursu może wprowadzić utwór obowiązkowy. Powiadamia wówczas o tym, podając nazwę i partyturę, w ogłoszeniu konkursu. Wolno grać z nut.
 3. Opis klas konkursowych:
  • Klasa MB - dozwolone są tylko rogi Pless in B (bezwentylowe i wentylowe) i rogi Par force in B (bezwentylowe i wentylowe).
  • Klasa MEs - dozwolone są tylko rogi Par force in Es.
  • Klasa MD - dozwolone są tylko rogi Par force in D.
  • Klasa MSH - Salon hubertowski. Dozwolone jest wykonanie różnych form scenicznych przez: solistów wokalistów i instrumentalistów wraz z osobą akompaniującą; zespoły wokalne, wokalno-intrumentalne oraz instrumentalne (w skład których co najmniej połowę instrumentarium stanowią instrumenty nie myśliwskie); chóry a capella lub z akompaniamentem.
 4. Każdy zespół jest zobowiązany przed konkursem przesłać na adres komitetu organizacyjnego partytury utworów dowolnych. Partytury powinny być oprawione i przygotowane w pięciu egzemplarzach, po jednym dla każdego z jurorów. W przypadku nie dostarczenia nut w ustalonym terminie wykonawca może zostać zdyskwalifikowany.
 5. Prezentacje sceniczne w klasie MSH Salonu Hubertowskiego oceniane są wg następujących kryteriów:
  1. kultura sceniczna 0 - 10 pkt. za cały występ,
  2. dobór repertuaru 0 - 10 pkt. za jeden utwór,
  3. walory muzyczne 0 - 10 pkt. za jeden utwór,
  4. wrażenie artystyczne 0 - 10 pkt. za jeden utwór.
 6. Miejsca w klasie MSH Salonu Hubertowskiego przyznawane są za najlepszą prezentację formy scenicznej na podstawie uzyskanej ogólnej liczby punktów. Jury może również przyznać dodatkowe wyróżnienia.
 7. Pozostałe wymagania według "Regulaminu Ogólnopolskich i Regionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich".

Sygnały myśliwskie

Zestawy konkursowe sygnałów myśliwskich

ZestawKlasa
  „ C ” „ B ” „ A ” i „ G ”
a 6 - 1 - 7 16 - 11 - 17 22 - 21 - 27
b 6 - 2 - 8 16 - 12 - 18 22 - 23 - 28
c 6 - 3 - 9 16 - 13 - 19 22 - 24 - 29
d 6 - 4 - 10 16 - 1 4 -20 22 - 25 - 30
e 6 - 5 - 1 16 - 15 - 11 22 - 26 - 21


Klasa „D” - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa „C”
 1.  
  1. Koniec polowania (6)
  2. Apel na łowy (1)
  3. Stój (7)
  1. Koniec polowania (6)
  2. Naganka naprzód (2)
  3. Całość (8)
  1. Koniec polowania (6)
  2. Zakaz strzału w miot (3)
  3. Zając na rozkładzie (9)
  1. Koniec polowania (6)
  2. Rozładuj broń (4)
  3. Królik na rozkładzie (10)
  1. Koniec polowania (6)
  2. Zbiórka myśliwych (5)
  3. Apel na łowy (1)
Klasa „B”
 1.  
  1. Dzik na rozkładzie (16)
  2. Posiłek (11)
  3. Sarna na rozkładzie (17)
  1. Dzik na rozkładzie (16)
  2. Król polowania (12)
  3. Jenot na rozkładzie (18)
  1. Dzik na rozkładzie (16)
  2. Wilk lub ryś na rozkładzie (13)
  3. Drapieżnik na rozkładzie (19)
  1. Dzik na rozkładzie (16)
  2. Jeleń na rozkładzie (14)
  3. Pióro na rozkładzie (20)
  1. Dzik na rozkładzie (16)
  2. Daniel na rozkładzie (15)
  3. Posiłek (11)
Klasa „A” i „ G ”
 1.  
  1. Powitanie (22)
  2. Pobudka (21)
  3. Łoś na rozkładzie (27)
  1. Powitanie (22)
  2. Darz Bór (23)
  3. Muflon na rozkładzie (28)
  1. Powitanie (22)
  2. Pasowanie myśliwskie (24)
  3. Kozica na rozkładzie (29)
  1. Powitanie (22)
  2. Żubr na rozkładzie (25)
  3. Lis na rozkładzie (30)
  1. Powitanie (22)
  2. Niedźwiedź na rozkładzie (26)
  3. Pobudka (21)
 
Czas wykonania: 0.010 sekund